Regionstyrelsen i VGR tänker besluta om att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023

20230322

Förslag till beslut
-Regionstyrelsen lämnar inte verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna
2023.
– Regionstyrelsen rekommenderar Västra Götalandsregionens nämnder och
bolag att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023.
1

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen (VGR) har stöttat Frihamnsdagarna både 2021 och 2022.

Det senaste året bland annat för att möjliggöra för Frihamnsdagarna att
skapa ytor för dialog och demokratiska samtal samt öka ungas delaktighet. För
2022 sökte Frihamnsdagarna 500 000 kronor av regionutvecklingsnämnden, varav
447 000 kronor beviljades.
För 2023 har Frihamnsdagarna sökt 1,5 miljoner kronor, motsvarande äskande har
riktats till Göteborgs stad och Länsstyrelsen


Journalistisk granskning av Frihamnsdagarna
En frilansjournalist har granskat Frihamnsdagarna och hävdar att föreningen Frihamnsdagarna vilseleder finansiärer i sina projektmedelsansökningar genom att utelämna uppgifter om övrig offentlig finansiering. Frihamnsdagarna har delat upp privata och offentliga intäkter och omfattningen av offentliga intäkter i förhållande till privata har därför underskattats. Privata bidrag har överskattats.

Frihamnsdagarna medger ett överskott när VGR ställt frågor:
Granskningen menar också att Frihamnsdagarna går med vinst genom de offentliga bidragen. Dessa uppgifter tillbakavisas av Frihamnsdagarna som menar att nivån på den uppgivna vinsten är felaktig, samt att det överskott som genererats 2022 stadgeenligt går in i verksamheten för 2023. 


Handlingen är underskriven av regiondirektören Håkan Sandahl och Jenny Erkholm kommunikationsdirektör.

Min granskning ligger delvis som underlag för denna handling.

Jag ringde regionstyrelsen och ställde frågan:
– Har regionen gjort en egen granskning?
– Regionstyrelsen gav tidigare i år ett uppdrag till regiondirektören att granska Frihamnsdagarna och det resultatet ligger med som underlag till denna handling och beslutsförslag.


På torsdag den 28 mars 2023 ska alltså Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen besluta om att Frihamnsdagarna inte ska få bidrag av regionstyrelsen eller nämnder/bolag inom Västra Götalandsregionen 2023.

Fotnot

  1. Regionstyrelsen 20230328