2.7 miljarder kronor har felaktigt tagits av hyresgästernas inbetalda hyror i allmännyttan under perioden 2017-2021

20221220

Två av stadens revisorer Bernt Helin (D) och Tore Svensson (D) har i flera rapporter försökt belysa detta. 1

Hyresgästerna har enligt Bernt Helin och Tore Svensson gått miste om underhåll och renoveringar samtidigt som man årligen har höjt hyrorna. I år är kraven högre på hyreshöjningarna på grund av den inflation som sker. 

Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, är alla allmännyttan och kommunalt ägda bolag. De ska bland annat följa Allbolagen 2 med dess begränsningar. Den kom till 2011 och ersatte Lag om Allmännyttiga bostadsföretag. 3
Alla bolag i staden lyder även under något som kallas ägardirektiv från kommunfullmäktige. I Allmännyttans ägardirektiv står följande:
§ 11 Ägaren har som finansiellt krav på koncernen Förvaltnings AB Framtiden att verksamhetens delar har en kapitalstruktur och ger en avkastning som står i paritet med andra jämförbara verksamheter. Måltalen ska kontinuerlig mätas mot relevanta externa aktörers utfall. “

Varje höst förbereder Stadsdirektören Eva Hessman VD för Stadshus AB underlag till kommunstyrelsen ett så kallat förslag till bokslutsdispositioner. Detta förslag innehåller underlag hur dotterbolagen ska dela med sig av sina vinster för att dels täcka förlusterna i andra bolag men också för att skatteplanera. 4

I dokumentet hänvisar man bland annat till två punkter i sitt underlag:
– Koncernbidrag
– Aktieägartillskott

Man tar emot koncernbidrag från bland annat bostadsbolagen och skickar över till moderbolaget Stadshus AB. Sedan lämnar man i vissa fall tillbaka ett så kallat aktieägartillskott från moderbolaget Stadshus AB bland annat för att återställa soliditeten i dotterbolaget. Med det anses att man har gjort ett nollsummespel. Men låt oss titta närmare på detta.

Koncernbidrag är värdeöverföring då transaktionerna minskar värdet i det bolag som lämnar bidraget.  Lämnat koncernbidrag är en kostnad och mottaget koncernbidrag är intäkt och påverkar bolagets skatt. Definitionen framgår av ABL 17 §. 5

Aktieägartillskott är inte värdeöverföring vilket framgår av ABL 17 §. Aktieägartillskottet är inte kostnad eller intäkt. Aktieägartillskottet används för att återställa ägarens värde i dotterbolagets aktier, som har försämrats genom att värde överförts från bolaget.

En alldeles färsk dom i Högsta Förvaltningsdomstolen om hur aktieägartillskott inom en koncern ska beskattas slår fast att aktieägartillskott är skattefritt, vilket således stöder tolkningen att aktieägartillskott inte är värdeöverföring HFD 4447-22 6

Det förklaras också vid Skatteverket ”Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagaren. 7

När jag ställt frågor kring överföringarna om detta är rätt så får jag ofta två svar: 
1. Man lämnar ju tillbaka pengarna igen. (aktieägartillskottet)  
2. Boverket har godkänt detta.

Bernt Helin och Tore Svensson menar att det stämmer att man tar pengar från allmännyttans bolag och sedan lämnar tillbaka ett aktieägartillskott, men pengarna läggs på hög. “Tittar man på årsredovisningarna så kan man se att det egna kapitalet ökar i stort sett med samma summa som aktieägartillskottet.”

I Poseidons årsredovisning står följande:
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, i form av lämnat koncernbidrag och utdelning, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget och utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).

Poseidon skriver några månader senare i en handling från mars 2021 att man har en 10-årig renoveringsskuld till hyresgästerna.
“. .  en underhålls- och renoveringsskuld i bostäderna som det tar tio år att åtgärda, under förutsättning att det finns finansiering. ”
 Tidigare satsningar till trots har Poseidon idag fastigheter med stort underhållsbehov. Det beror främst på att det varit – och fortsatt är – en finansiell utmaning att frigöra kapital för både nyproduktion, extra satsningar på underhåll i utvecklingsområden parallellt med underhåll i övriga områden och samtidigt behålla långsiktigt god soliditet. “8

Från ett mail inom Stadsrevisionen står följande: “Uppenbarligen har man ju prioriterat annat än underhåll, men processen är transparent och i linje med Framtidens rutiner etc.

I en ägardialog 2020 konstaterar Familjebostäder följande:
– Resultatet belastas av underhåll samt
– Långsiktigt underhållsbehov en utmaning

I en annan ägardialog 2021 står det från Bostads AB Poseidon: 
9. Väsentliga risker
Väsentliga risker i riskbild 2021 ʹ exempel;
Långsiktiga underhållsbehov
Hyresintäkter ʹ att förhandlingar med Hyresgästföreningen inte ger de hyresnivåer vi behöver


Man menar att hyreshöjningarna som sker inte ger de pengar som behövs för underhåll. Man har samtidigt ett vinstkrav på sig i Allmännyttan från politikerna. “Ägaren har som finansiellt krav på koncernen Förvaltnings AB Framtiden att verksamhetens delar har en kapitalstruktur och ger en avkastning som står i paritet med andra jämförbara verksamheter”

I hänvisning gällande Boverket var jag nu tvungen att vända mig till dom och titta närmare på lagarna och hur de tolkar det, Allbolagen gäller ju alla allmännyttor i Sverige. Jag återkommer med mer i det ämnet.

På grund av inflation begär man i Sverige nu i genomsnitt 10% hyreshöjningar. Detta slår hårt mot människor i samhället och framförallt de med minst marginaler.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har möjlighet att inte kräva att höjda hyror för 2023.

Demokraterna lade ett förslag till kommunstyrelsen den 21 september 2022 om att bland annat frysa hyrorna under 2023. 9 Detta bordlades under flera möten och till slut röstades det ner.

2023 års hyreshöjningar är inte föreslagna än.

Fotnot

  1. Rapport Poseidon
  2. Allbolagen
  3. Lag om allmännyttiga bostadsföretag
  4. Bokslutsdisposition
  5. Allbolagen
  6. Färsk dom reder ut begreppet kring aktieägartillskott HFD 447-22
  7. Skatteverket
  8. Fastigheter med underhållsbehov
  9. Demokraternas förlag till frysning av hyror